Witamy na stronie konkursu Nie daj się na drodze

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: Nie daj się na drodze! zwany dalej „Konkursem".

§ 2

Organizatorem Konkursu jest Michelin Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie, adres: 10-454 Olsztyn, ul. Leonharda 9, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000163137, REGON: 510008834, NIP: 739-020-38-25 zwana dalej Organizatorem

§ 3

Informacja o Konkursie wraz z niniejszym Regulaminem zostanie umieszczona na stronie internetowej pod adresem www.gazetaolsztynska.pl/regulaminy.

Warunki uczestnictwa w konkursie

§ 4

1. W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej w wieku 13-19 lat, który zgłosił chęć wzięcia udziału w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz posiadający wszelkie prawa autorskie do przesłanego zdjęcia/filmu (zwany dalej „Uczestnikiem").

2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora.

§ 5

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 30 kwietnia 2012 r. do 10 czerwca 2012 r. wysłać zgłoszenie konkursowe zawierające:

a) dane osobowe: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwę i adres (miejscowość) szkoły oraz oświadczenie, że Uczestnik jest autorem fotografii/filmu, oraz że wszystkie osoby widoczne na fotografii/filmie wyraziły zgodę na upublicznienie wizerunku. W przypadku osób niepełnoletnich - zgłoszenia dokonuje co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.

b) fotografię lub film dotyczące bezpieczeństwa na drodze, uwzględniające zagrożenia, z jakimi może spotkać się niechroniony uczestnik ruchu drogowego (pieszy, rowerzysta) lub niedoświadczony kierowca. Materiał powinien mieć charakter edukacyjny tzn. być skierowany do innych uczniów i promować prawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego.

2. Zgłaszanie filmów i fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie ich na stronę www.rosype.michelin.pl. Fotografie i filmy nadesłane inną drogą nie będą oceniane i nie wezmą udziału w konkursie.

3. Jeden Uczestnik może dokonać kilku Zgłoszeń w każdej kategorii: film, fotografia.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji lub nieprzyjęcia wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zgłoszeń, jeżeli było to skutkiem przyczyn technicznych, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek przerwy w dostępie do sieci Internet i/lub serwisu www.rosype.michelin.pl oraz błędów systemu komputerowego serwisu www.rosype.michelin.pl będących następstwem okoliczności od niego niezależnych.

6. Uczestnik wysyłając Zgłoszenie wyraża zgodę na publikację imienia, nazwiska, nazwy miejscowości, w której zamieszkuje oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza oraz filmów i fotografii nadesłanych do Konkursu na stronie dedykowanej Konkursowi, w wydawnictwach i portalach Grupy Medialnej "Gazeta Olsztyńska" oraz www.rosype.michelin.pl.

§ 6

1. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do przesyłanych fotografii bądź filmów. W chwili dokonania Zgłoszenia zgodnie z § 5 ust. 1 Uczestnik przenosi na Organizatora na zasadzie wyłączności wszelkie majątkowe prawa autorskie do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania nadesłanymi filmami i zdjęciami w dowolny sposób wraz ze wszystkimi jego elementami w całości lub w części, w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie na dowolnych nośnikach techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową;

- zapisu magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami;

- zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami;

- publiczne wykonanie;

- publiczne wystawianie;

- publiczne wyświetlanie;

- publiczne odtwarzanie;

- wprowadzanie do obrotu w kraju i zagranicą;

- wprowadzanie do pamięci komputera;

- publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieciach Internet, extranet oraz intranet);

- najem oryginału lub egzemplarzy;

- użyczanie oryginału lub egzemplarzy;

- nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, przewodowej lub bezprzewodowej, w tym naziemnej lub satelitarnej;

- reemisja;

- wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy.

2. Przesłane fotografie lub filmy nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują te prawa, wszelkich niezbędnych zgód i upoważnień lub licencji w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie postanowień Regulaminu Konkursu, skutkujące jego natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem wykonanego Zadania Konkursowego i poniesie wszelkie konsekwencje wykorzystania Zadania Konkursowego przez Organizatora w związku z organizacją Konkursu.

3. Poprzez fakt wykonania Zadania Konkursowego Uczestnik gwarantuje, że do Zadania Konkursowego przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania Zadania konkursowego dla własnych celów reklamowych i marketingowych. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za powyższe wykorzystanie.

5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie, spowodowane opublikowaniem Zadania Konkursowego, zawierającego wady prawne i zobowiązany jest zwolnić Organizatora i/lub osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonej przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nagrody w konkursie

§ 7

1. Organizator przewiduje w Konkursie następujące nagrody:

a) Nagroda Jury dla filmu - kamera typu GoPro, publikacja nagrodzonej pracy w Gazecie Olsztyńskiej oraz prezentacja pracy podczas konferencji podsumowującej Konkurs;

b) Nagroda Jury dla fotografii - aparat fotograficzny, publikacja nagrodzonej pracy w Gazecie Olsztyńskiej, oraz prezentacja pracy podczas konferencji podsumowującej Konkurs;

c) Nagroda Publiczności dla filmu - kamera typu GoPro, publikacja nagrodzonej pracy w Gazecie Olsztyńskiej oraz prezentacja pracy podczas konferencji podsumowującej Konkurs;

d) Nagroda Publiczności dla fotografii - aparat fotograficzny, publikacja nagrodzonej pracy w Gazecie Olsztyńskiej oraz prezentacja pracy podczas konferencji podsumowującej Konkurs.

e) Nagroda dla szkoły gimnazjalnej, której uczniowie zgłosili najwięcej Zadań Konkursowych - telewizor LED.

f) Nagroda dla szkoły ponadgimnazjalnej, której uczniowie zgłosili najwięcej Zadań Konkursowych - rzutnik multimedialny oraz ekran.

2. Informacje o przyznaniu nagrody w Konkursie zostaną opublikowane w kolejnych wydaniach Gazety Olsztyńskiej w dniach 19 - 20 czerwca 2012 r.

3. Wszystkie nagrody zwane są łącznie „Nagrodami" albo każda z osobna „Nagrodą".

4. Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia i zostali Laureatami nie mogą przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród w czasie trwania Konkursu na inne, bez podawania przyczyn dokonanych zmian jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Zasady przyznawania nagród

§ 8

1. Wyboru Laureatów Konkursu dokona Jury Konkursu składające się z ekspertów ds. ruchu drogowego.

2. Po upływie czasu nadsyłania Zgłoszeń w Konkursie Jury przyzna nagrody Jury tym Uczestnikom, którzy w swoim zgłoszeniu nadesłali najciekawsze oraz najlepiej wpisujące się w założenia Konkursu film lub fotografię.

3. Nagrodę Publiczności otrzyma film oraz fotografia, które zdobędą największą liczbę komentarzy w rankingu internautów głosujących poprzez stronę www.rosype.michelin.pl w trakcie trwania konkursu.Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy pustych, obraźliwych i nie dotyczących bezpośrednio prezentowanego materiału.

4. Prace, które otrzymały Nagrodę Jury oraz Nagrodę Publiczności zostaną zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej Konkurs w dniu 18 czerwca 2012 r. oraz zostaną opublikowane na łamach Gazety Olsztyńskiej w dniach 19 - 20 czerwca 2012 r.

5. Uczestnik, który dokonał poprawnego Zgłoszenia, może wygrać tylko jedną Nagrodę.

6. Decyzja Jury o wyłonieniu Laureata jest ostateczna, chyba że Jury uzyska wiarygodną informację, że treść wybranych Zadań Konkursowych narusza prawa osób trzecich lub jej autor w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu. Jeżeli taki Laureat został wybrany, Jury może wstrzymać wydanie Nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Laureata Organizator może żądać zwrotu nagrody rzeczowej.

8. Decyzja Jury w zakresie oceny zadań konkursowych jest ostateczna i wiążąca.

9. Organizator Konkursu oraz Jury ma prawo dokonać cenzury wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych oraz usunięcia ich z systemu bez podawania przyczyn, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione w szczególności w przypadkach naruszenia przez Uczestnika uzasadnionych interesów Organizatora lub łamania regulaminu Konkursu.

10. W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w pkt. 5 niniejszego paragrafu, wówczas nastąpi weryfikacja prawa do Nagrody kolejnego Uczestnika z listy rezerwowej. Ewentualna weryfikacja prawa do Nagrody Uczestników rezerwowych będzie prowadzona według kolejności umieszczenia Uczestników na liście wyników obrad Jury i zgodnie z procedurą określoną w poniższych punktach.

11. Weryfikacja Uczestników rezerwowych będzie prowadzona zgodnie z procedurą określoną powyżej. Jeżeli żaden z Uczestników z listy nie spełni warunków określonych w pkt. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu i tym samym nie uzyska prawa do Nagrody, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

12. Procedura weryfikacyjna rozpocznie się w dniu 10 czerwca 2012 r., a zakończy najpóźniej w dniu 12 czerwca 2012 r.

13. Uczestnik Konkursu utraci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli:

- nie dopełni w terminie któregoś z warunków niniejszego Regulaminu;

- z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody;

- odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania Nagrody

14. Uczestnik, który został pozytywnie zweryfikowany i uzyskał prawo do nagrody, zwany jest Laureatem.

Ogłaszanie wyników konkursu i wydawanie nagród

§ 9

1. Podmiotem wydającym nagrodę jest Organizator.

2. Nagrody zostaną wręczone Laureatom w dniu konferencji podsumowującej Konkurs, tj. 18 czerwca 2012 r.

3. W przypadku nieodebrania nagród przez Laureata w dniu konferencji, nagrody zostaną wysłane pocztą, przesyłką poleconą lub przesyłką kurierską najpóźniej do dnia 15 lipca 2012 r. Za datę wydania Laureatowi Nagrody uważa się datę jej wysłania na adres podany przez Laureata w zgłoszeniu konkursowym.

4. Nieodebranie Nagród od kuriera bądź niezrealizowanie awizo jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

Ochrona danych osobowych

§ 10

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, o których mowa w par. 9 pkt 2, będą pobierane i wykorzystane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie i odebrania Nagrody.

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora na warunkach określonych w niniejszym paragrafie i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

5. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy urządzeniu Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia

6. Uczestnikowi, który podał swoje dane, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Postanowienia końcowe

§ 11

1. Wszelkie spory wynikające z tytułu zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przed Sąd właściwy według siedziby Organizatora - Michelin Polska S.A.

2. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

3. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie internetowej pod adresem www.gazetaolsztynska.pl/regulaminy.

4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich pod adresem internetowym: www.gazetaolsztynska.pl/regulaminy.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej, operatorów serwisów internetowych, firm kurierskich oraz innych podmiotów trzecich, na których działania lub zaniechania Organizator nie ma wpływu. Organizator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestników.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

8. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Promocji jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.

9. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

10. Z dniem 9 maja 2012 Organizator rozszerzył zasięg terytorialny konkursu na pozostałe regiony Polski i w tym celu ufundował dwie dodatkowe nagrody Jury dla filmu i dla fotografii, które zostały zgłoszone spoza województwa warmińsko-mazurskiego.
Nagroda Jury dla filmu - aparat fotograficzny
Nagroda Jury dla fotografii - aparat fotograficzny
Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do uczestników zamieszkałych poza województwem warmińsko-mazurskim, którzy zgłoszą prace do konkursu.